Preskočiť na obsah

Vážení používatelia, rešpektujeme Vaše súkromie a ochranu osobných údajov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za týchto podmienok:

PREVÁDZKOVATEĽ

Round o.z., Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, IČO 55253636 so sídlom Karpatská 3089/2, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, Registračné číslo VVS/1-900/90-66089, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov na:

  • telefónnom čísle +421 908345222
  • emailová adresa gdpr@round.sk
  • poštou na vyššie uvedenej adrese

Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (l) mesiaca, prípadne do dvoch (2) mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predlženie tejto lehoty. Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu: e-mail: gdpr@round.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa s označením „ZODPOVEDNÁ OSOBA GDPR“.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME A PREČO?

Knižnica Otvorené stránky rozmanitosti je obchodná značka vedená pod Round o.z., kde v rámci registrácie je nové členstvo povinné pre účely poskytovania knižnično-informačných služieb poskytnúť nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, emailová adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je povinné – výnimku môže určiť len vedenie Round o.z.. Ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť vzniku vašej registrácie ako používateľa knižnično-informačných služieb.

AKÝM SPÔSOBOM A AKO DLHO BUDEME VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ?

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii používateľov knižničnoinformačných služieb v rozsahu uvedenom v prihláške. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s Knižničným poriadkom Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ bude spracúvať a využívať osobné údaje po dobu trvania registrácie a dva (2) roky po jej skončení.

KTO BUDE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE‘?

Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverenými zamestnancami Prevádzkovateľa. K Vašim osobným údajom budú mať prístup tretie strany len v rozsahu potrebným na zabezpečenie prevádzkyschopnosti softvéru a hardvéru. S týmito dodávateľmi má Prevádzkovateľ uzavreté zmluvy o ochrane OÚ podľa GDPR. Vaše OU nebudú prenášané do iných krajín. Ak je systém mimo hraníc SR, bude spojený zoznam registrovaných členov a ich číselným kódom v systéme.

AKÉ MÁM PRÁVA?

Informujeme Vás, že máte nasledujúce práva, ktorých podmienky sú stanovené v Nariadení GDPR ako aj v Zákone. Máte právo požadovať od Zamestnávateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto práva upravené v článkoch 15 až 23 Nariadenia GDPR ako aj nižšie v tejto informácii.

a) Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

b) Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

c) Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

e) Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

f) Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

g) Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Skutočnosť, či sú Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom týchto spracovateľských operácií si overte v príslušnej sekcii, podľa účelu spracúvania.

h) Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Urad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

Ľuboš Forró