Preskočiť na obsah

Registrované partnerstvo

Aké to práva stale LGBTIQ+ +ludia chcú, keď majú všetko, čo ostatní?

Prehľad situácii, ktoré neupravuje aktuálna legislatíva v rámci právneho poriadku platného v SR:

 • neexistuje zmluva, ktorá nahradí zákonnú vzájomnú vyživovaciu povinnosť
 • partner/ka si nemôže osvojiť dieťa, ktorého je faktickým rodičom a spoločne s partnerom/kou ho vychováva
 • partneri/ky automaticky nespadajú pod definíciu blízkych osôb, čo má dopady na celé spektrum práv a povinností naprieč právnym poriadkom
 • zmluvou nie je možné nahradiť ani inštitút bezpodielového spoluvlastníctva
 • partneri/ky si nemôžu zvoliť spoločné priezvisko
 • partner/ka nemá nárok zo zákona pokračovať v živnosti partnera/ky po jeho/jej smrti
 • zmluvou sa nedajú upraviť ani žiadne z práv týkajúcich sa trestnoprávnej oblasti (skutkové podstaty trestných činov dvojmanželstvo, ohováranie, ďalej nárok na odškodnenie pri spáchaní násilného trestného činu, právo zvoliť partnerovi/ke obhajcu, právo odoprieť výpoveď, právo na návštevu vo väzení)
 • partner/ka nemá nárok na voľno v práci pri sprevádzaní chorého partnera/partnerky
 • partner/ka nemá nárok na úrazové dávky po smrti partnera/ky
 • partner/ka nemá nárok na ošetrovné v prípade starostlivosti o chorého partner/ku
 • zmluvou tiež nezabezpečia nárok na ochranu osobnosti po smrti partnera/ky
 • partner/ka nemá pracovnoprávne nároky po smrti partnera/ky (peňažné nároky, voľno pri úmrtí)
 • zmluvou tiež nezabezpečia žiadne nároky sociálneho zabezpečenia (vdovský/vdovecký dôchodok, jednorazové odškodnenie v prípade smrti v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania)
 • v prípade zmiešaných párov nemá partner/ka z krajiny mimo EÚ možnosť získať na Slovensku právo na pobyt za účelom zlúčenia rodiny
 • zmluvou taktiež nevylúčia stratu štátneho občianstva v prípade nadobudnutia občianstva v inej krajine (pre manželov platí výnimka)
 • zmluvou tiež neupravia žiadne daňové úľavy
 • neexistuje zmluva, ktorá nahradí rodičovské práva a povinnosti, ktoré sú deťom párov rovnakého pohlavia upierané
 • druhý rodič nemá právo na ošetrovné v prípade, ak sa chce starať o dieťa, ktoré spoločne s partnerom/kou vychovávajú
 • dieťa nemá nárok na sirotský dôchodok v prípade smrti jeho druhého rodiča
 • dieťa nemá postavenie neopomenuteľného dediča vo vzťahu k druhému rodičovi
 • a po smrti zákonného rodiča žiadna zmluva nezabezpečí, aby dieťa nestratilo svoj domov, hoci jeho druhý rodič žije a chce sa ďalej o neho starať

Je jedno kto si, v čo veríš, ale tieto prekážky su naozaj len o chcení – chcení väčšiny zrovnoprávniť menšinu. Tak to už urobme.