Preskočiť na obsah

Yes, Queer!

Round o.z. vyhlasuje súťaž pre kvír aj nekvír umelectvo:

 • Súťaž je otvorená vekovo, tematicky a aj umelecky (obmedzenia sú dané po formálnej a technickej stránke pre jednotlivé umelecké médiá/kategórie).
 • Prihlásiť sa môže každý bez rozdielu veku, pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
 • Rešpektujeme, ak sa prihlási autorstvo pod svojím pseudonymom, ale je dôležité, aby bol uvedený aspoň jeden kontaktný údaj platný, kde autorstvo reaguje na prípadné výzvy od organizátorstva.
 • Diela budú zaslané porote, v rámci kategórie, anonymizované. Následne, po určení výsledkov prvého kola, budú diela prepojené s menami autorstiev.
 • Prihlásené dielo nesmie byť ocenené v inej súťaži do uzávierky tejto súťaže.
 • Súťaž je hodnotená akceptujúcou porotou

Ostatné podmienky:

 • Autorstvá sa zaväzujú dodať originál diela na výstavu (ak by povaha diela neumožnila vystavenie, bude autorstvo a organizačný tím hľadať spôsob, ako dielo – či jeho kópiu vystaviť)
 • Každé dielo musí spĺňať formálne a aj technické podmienky súťaže. Diela obsahujúce text musia byť hlavne v slovenskom jazyku (okrem priamej reči, zaužívaných fráz, atď). 
 • Prihlásené diela budú zasielané v elektronickej podobe cez webový formulár. Ak nastanú technické problémy, autorstvo nás kontaktuje cez mail (bude sa hľadať spôsob,  ako doručiť dielo).
 • Doručenie diela v prvom kole (elektronické doručenie) bude potvrdené emailom do troch pracovných dní.
 • Autorstvo dovoľuje organizátorovi použiť elektronickú kópiu diela na marketingové účely (zverejnenie v partnerských médiách alebo iné reklamné účely s uvedením mena autorstva).
 • Ak autorstvo použilo AI (umelú inteligenciu) pri vytvorení diela, prosíme o konzultáciu s organizátormi

Téma: Yes, Queer!

Kategórie:

Literatúra:
 • Poézia,
 • Próza,
 • Dráma,
Vizuálne umenie:
 • Maľba,
 • Kresba,
 • Grafika,
 • Komiks,
 • Digitálna maľba,
 • Fotografia
Súťažné podmienky:

Diela sa budú prihlasovať výhradne pomocou webformulára (nachádza sa na https://www.round.sk/yes-queer-prihlaska/).

Poprosíme autorstvo, aby pripravilo diela podľa špecifikácie:

Názov súboru KATEGORIA_NAZOV_DIELA_MENO_PRIEZVISKO.PDF:

 • KATEGORIA: V ktorej kategórii bude dielo hodnotené
 • Názov diela – názov diela, pod akým ho autorstvo prihlasuje do súťaže
 • Meno_Priezvisko (civilné meno alebo pseudonym)
 • Koncovka – preferovaný formát je PDF alebo DOC(X)
 • Diela prosíme posielať jednotlivo. (Ak ide o cyklus, je možné poslať ho v jednom súbore).
 • Krátko anotácia je nepovinné pole, ktoré slúži pre porotu, aby porozumela ako je dielo zasadené do deja ci piestoru, alebo ak chce autorstvo pridať nejakú poznámku, ktorá dokreslí celkovo dielo.
Literatúra:
 • poézia – maximálne 10 normostrán
 • próza – maximálne 15 normostrán
 • dráma – maximálne 25 normostrán
Vizuálne umenie:
 • maľba – scan/fotografia diela (maximálne 20 MB súbor), poprosíme uviest aj fyzické rozmery dielaf, opis použitej techniky,
 • kresba – scan/fotografia diela (maximálne 20 MB súbor), fyzické rozmery diela, opis použitej techniky,
 • grafika – elektronická kópia (maximálne 20 MB), fyzické rozmery diela, opis použitej techniky,
 • digitálna maľba – elektronická kópia (maximálne 20 MB), fyzické rozmery diela, opis použitej techniky,
 • komiks – elektronická kópia (maximálne 20 MB súbor 4 x A4 jednostranne), fyzické rozmery diela/papiera, opis použitej techniky,
 • fotografia – elektronická kópia (maximálne 20 MB, formát JPG/PDF), fyzické rozmery diela, opis použitej techniky,

Normostrana (skratka NS) je štandardizovaná strana s 1 800 znakmi textu (vrátane medzier a interpunkcie), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu.
V textoch musí byť použité písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, bez obrázkov, formát DOC, DOCX, PDF.

Ceny pre víťazov:

Bude vyhlásených maximálne 10 postupujúcich do semifinále v rámci každej kategórie:

poézia, próza, dráma, maľba, kresba, grafika, komiks, digitálna maľba, fotografia.

Po výstave bude vybraných maximálne 5 diel v každej kategórii. Postupujúce diela do finále budú odmenené poukážkou do knihkupectva v hodnote 15€.

Z týchto 5 prvých miest bude vyhlásený jeden absolútny víťaz danej kategórie (absolútny víťaz bude odmenený poukážkou 25€).

Špeciálne ceny:

– Cena časopisu Queer quill pre literatúru
– Cena časopisu Queer quill pre vizuálne umenie

Ďalej môžu byť udelené výnimočné ceny:
– Cena poroty Yes, Queer! za literatúru
– Cena poroty Yes, Queer! za vizuálne umenie

Dvojtýždenná výstava v Bratislave aj so sprievodným programom.

Vydanie zborníka, ktorý bude obsahovať víťazné diela z jednotlivých kategórií. (Zborník bude mať ISBN).

Časový plán:
 • Vyhlásenie súťaže: 25. 4. 2024
 • Zasielanie dokumentácie diel (autorstvá posielajú svoje práce do súťaže): do 31. 5. 2024 23:59
 • Hodnotenie diel porotou v prvom kole – maximálne 10 prác v každej kategórii: 1. 6. – 30. 6.
 • Vyhlásenie výsledkov prvého kola bude prvý víkend júlový (6. 7. – 7. 7.)
 • Následne sa uskutoční výstava v budove Zichyho paláca v Bratislave.
 • Po výstave bude vyhlásených maximálne 5 diel v rámci kategórií a z nich bude vyhlásený jeden absolútne víťaztvo danej kategórie.
 • Finálové diela bude uverejnených v Zborníku Yes, Queer! #1 (ktorý vyjde do konca augusta) bude obsahovať finálové diela.

Porota:

Mária Čorejová:

Mgr. art. Mária Čorejová (absolvovala VŠVU v Bratislave na katedre Maľba a iné médiá) je vizuálna umelkyňa, grafická dizajnérka a pedagogička. Najvýznamnejšiu oblasť jej výtvarného prejavu tvorí kresba. Pristupuje k nej ako k samostatnému médiu, ktoré najlepšie vyhovuje autorkinmu hlavnému umeleckému zámeru: tlmočiť ideu prostredníctvom voľného, imaginatívneho narábania s obrazovým materiálom. Ako grafická dizajnérka stojí za množstvom publikácií a vizuálov pre rôzne subjekty (napr. vydavateľstvo f.a.c.e., Taliansky kultúrny inštitút, Galéria 19 alebo Divadelný ústav). V súčasnosti pôsobí aj ako pedagogička v odbore Grafický dizajn na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave.

Zdroj foto: Lea Lovišková

Marianna Čunderlíková

Maliarka a grafička Mag. art. Marianna Čunderlíková sa narodila 7. januára 1971 v Bratislave. Po absolvovaní štúdia na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave na oddelení výstavníctva u prof. Rudolfa Filu pokračovala od roku 1990 v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Juraja Bartusza. V rokoch 1991 – 1995 študovala na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni na oddelení maľby u prof. Adolfa Frohnera a po skončení pokračovala v štúdiu dejín umenia na Viedenskej univerzite. Zúčastnila sa na početných výstavách doma aj v zahraničí, pôsobila ako pedagogička, manažérka intermediálnych kultúrnych podujatí a venovala sa tanečno-výtvarným performance. Ziskala viacero ocenení doma aj v zahraničí, o. i. Cenu Ireny a Petra Ludwiga vo viedenskom Künstlerhause, finalistka TONAL- mladý slovenský výtvarník roka a Cenu umeleckej kritiky v Città di Castello v Taliansku.

Pavlína Fichta Čierna

Vizuálna umelkyňa, kurátorka a aktivistka. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Ostravskej univerzite. Prostredníctvom mediálneho umenia, filmu a interaktívnych projektov sa zameriava predovšetkým na témy sociálneho vylúčenia, politické témy a témy osobných tráum. Je laureátkou Ceny Oskára Čepana a jej diela sú súčasťou zbierok inštitúcií ako napr. SNG v Bratislave, MACBA v Barcelone alebo MOT v Tokiu. Na základe životnej skúsenosti s dieťaťom verejne vystupuje za práva transrodových ľudí.

Zdroj foto: Jakub Kováč

Júlia Reinoldová

Tvorí prevažne poéziu, občas napíše nejakú prózu. Jej texty boli ocenené na rôznych súťažiach (Medziriadky, Literárny Zvolen, Wolkrova Polianka). V roku 2023 bola laureátkou Literárneho Zvolena. Jej texty boli zverejnené v rôznych antológiách a časopisoch.

Keď sa nevenuje literatúre, skúma vplyvy prvkov muzikoterapie a tanečno-pohybovej terapie na jednotlivcov so znevýhodnením, najmä s poruchami autistického spektra.

Zdroj foto: Tvor.Ba

Šimon Čižmár

Narodil sa v Michalovciach. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudoval učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry. Venoval sa umeleckému prednesu a neprofesionálnemu divadlu. Svoje básne doposiaľ publikoval v časopisoch Fraktál a Romboid, úspešne sa zúčastnil viacerých literárnych súťaží, napr. Akademický Prešov či Medziriadky. Pravidelne sa svojimi textami podieľal na zábavno-umeleckom večeri Literárne soirée. Aktuálne je doktorandom na Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, kde sa výskumne zameriava na súčasnú slovenskú poéziu.

Zdroj foto: Soňa Maletz

Max Gray

Umelkyňa tvoriaca prevažne digitálne umenie, kresbu a grafický dizajn. Vyštudovala animáciu, ktorej vplyv celkom výrazne presahuje do jej štýlu. Po škole si vzala na pár rokov voľno od umenia, ale túžba kresliť bola silnejšia a nakoniec sa k tvorbe opäť vrátila. Sústreďuje sa na portréty a zachytenie ľudských emócií a intimity, a zároveň do svojich diel pridáva aj prvky príbehov vo forme krátkych komiksov.  

Má za sebou niekoľko klubových výstav a v roku 2024 podpísala svoju prvú zmluvu na tvorbu ilustrácií do knihy s queer témou. 

Nina Vrbanová

Kurátorka a kritička súčasného umenia. Študovala na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre a na Univerzite Karlovej v Prahe. V rokoch 2009 – 2013 pracovala ako kurátorka Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave, od roku 2014 pôsobila v Kunsthalle Bratislava, v rokoch 2017 – 2021 ako jej riaditeľka a šéfkurátorka. Dnes je vedúcou oddelenia kultúry Hlavného mesta SR – Bratislavy a predsedníčkou Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Zdroj foto: Gabriela Birošová

Marek Moravčík

Vyrastal v Radošine, dlhodobo žije v Bratislave. V tvorbe sa venuje najmä próze. Poviedky má publikované v niekoľkých zborníkoch literárnych súťaží, ako napríklad Literárny Zvolen či Medziriadky. Poéziu publikoval v literárno-kultúrnom časopise Revue Prostor. Dlhšie pôsobí aj vo voľnom zoskupení Prešporácke pondelky poézie, ktoré sa zameriava na prezentáciu mladej tvorby. Študoval filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení, teraz pracuje ako novinár.  

Ostatné poroctvostvo

 • Emi Ly